×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DESTEK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

                                      MERKEZ KAMPÜS     BALGAT KAMPÜS
ADRES Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. Eskişehir Yolu 29. Km No:4 06790 Etimesgut/ANKARA Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:14 06530 Çankaya/ANKARA
TELEFON 0312 233 10 00 0312 284 45 00
FAKS 0312 233 10 29 0312 286 40 78
E-POSTA webadmin@cankaya.edu.tr
KEP ADRESİ cankayauniversitesi@hs01.kep.tr

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yukarıda bilgilerine yer verilmiş olan Veri Sorumlusu sıfatına haiz ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanmıştır.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ olarak ilgili kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemekteyiz. İşbu aydınlatma metni sizleri bilgilendirmek, kişisel verilerinize ilişkin farkındalığınızı artırmak ve sizleri bu konuda aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda bu metni açıklığa kavuşturmak adına bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir;

KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

İLGİLİ KİŞİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

ÖZEL NİTELİKLİ (HASSAS)

KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

VERİ İŞLEYEN Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

AÇIK RIZA Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “genel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde öngörülen;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

temel ilkelerine uygun olarak faaliyetlerimiz kapsamında;

 • Üniversitemizin ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan yerleşkelerimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin giriş ve çıkışının kontrol altında tutulması, izinsiz giriş çıkışın engellenmesi ve gerekli birime yönlendirilmesi,
 • Öğrencilerimizin giriş-çıkış faaliyetlerinin denetlenebilmesi,
 • Kanuni yükümlülüklerimize ilişkin faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,
 • Üniversitemizin fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile Üniversitemiz yerleşkeleri içerisindeki ortak alanlarda görüntü kaydının tutulması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri vb. organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanıp gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kartı verilebilmesi ve kayıt işleminin Üniversitemizin güvenlik birimi tarafından denetlenebilmesi,
 • Ziyaretinize ilişkin talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi,
 • Üniversite ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan yerleşkelerimizdeki güvenlik düzeyini temin etmek temel amacıyla denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kampüs içi trafik düzen sürecine ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Akademik/İdari personel ve öğrencilerin araçlarına “Araç Tanıtım Pulu” (sticker) tahsisine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Üniversitemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Terk edilmiş veya bulunmuş eşyaların emanete alınması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ilişkin işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz somut duruma göre yazılı, sözlü beyanlar,  görsel ögeler, formlar üzerinden edinilen bilgiler, tutanaklar, güvenlik kamera kayıtları vasıtasıyla fiziki ve elektronik ortamda toplanabilmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, faaliyetlerimiz kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ- DESTEK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yetkilendirmiş olduğu personellerce elektronik ve fiziki ortamda kayıt altında tutulmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM BİLGİSİ

Üst başlıkta yer verdiğimiz kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak suretiyle kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için izin verilen veya yükümlü kılınan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, kolluk kuvvetlerine, yetkili üçüncü kişi ile kurum ve kuruluşlarına,
 • Faaliyetlerimizin sürdürülmesi temel amacıyla Üniversitemizin ilgili birimlerine

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ ŞUNLARDIR;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU USUL VE YÖNTEMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesinde yer alan taleplerinizi,  10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’ nin “Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. Eskişehir Yolu 29. Km No:4 06790 Etimesgut/ANKARA” adresine yazılı olarak veya Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Üniversitemizin Genel Evrak Birimine kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim ederek veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Üniversitenin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresi olan cankayauniversitesi@hs01.kep.tr adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Üniversitemize iletilen talepler, hemen ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ücret gerektirmesi halinde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Üniversitemiz iş bu aydınlatma metni üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni düzenlemeler getirilmesi halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.